J. Zhejiang Univ.-SCI. A
(Applied Physics & Engineering)
IF=0.527(2012); 0.408(2011)

J. Zhejiang Univ.-SCI. B
(Biomedicine & Biotechnology)
IF=1.108(2012); 1.099(2011)

J. Zhejiang Univ.-SCI. C
(Computers & Electronics)
IF=0.297(2012); 0.308(2011)
Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952276; Fax: +86-571-87952331; E-mail: jzus@zju.edu.cn
Copyright © 2000~ Journal of Zhejiang University-SCIENCE