J. Zhejiang Univ.-SCI. A
(Applied Physics & Engineering)
IF=0.608 (2013); 0.527 (2012); 0.408 (2011)

J. Zhejiang Univ.-SCI. B
(Biomedicine & Biotechnology)
IF=1.293 (2013); 1.108 (2012); 1.099 (2011)

Front. Inform. Technol. Electron. Eng.
Former title: JZUS-C (Computers & Electronics)
IF=0.380 (2013); 0.297 (2012); 0.308 (2011)
Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952276; Fax: +86-571-87952331; E-mail: jzus@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - Journal of Zhejiang University-SCIENCE